Iniciar sessió


Newsletter


Pàgina

AVÍS LEGAL


A  L' EMPRESA ( Freesia - Nuria Bosch) la nostra major preocupació es en el compliment de la normativa vigent en general i de la llei de proteccio de dades de caracter general . 

La navegacio per la nostra WEB , no implica que l'usuari pugui subministrar informacio respecte a la seva identitat . En el suposat de que l'usuari ens subministri dades personals , aquests seran recollits i utilitzats per les empreses del grup conforme al que recull la llei 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal.

La confidencialitat, el secret profesional y la seguretat son valors primordials de l'EMPRESA. Els usuaris que facilitin dades de carácter personal en el formulari i per correu electrónic  existent a la web de l'EMPRESA, consenteix de forma clara, exacta e inequívoca les condicions que serán detallades a continuació. Les consultes tenen carácter confidencial i per aixo l'EMPRESA assumeix el compromis de garantir la privacitat de l'usuari, client o visitant de www.
floristeriafreesia.cat en tot moment. L'EMPRESA assumeix també el compromis de no recollir informació innecesaria sobre el client, usuari o visitant . Tantmateix ,  es compromet a tractar amb extrema diligencia la informació personal que el client, usuari o visitant pugui facilitar a l'EMPRESA.

1. Protecció de Dades
l'EMPRESA ha pres les mesures i nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits per la Llei Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal . Les dades son objecte de tractament segons la llei i son incorporporats a fitxers titularitat de l'EMPRESA, que es tantmateix la entitat  responsable dels fitxers , amb la finaliat  de ser utilitzats amb la propia  finalitat comercial, de personalització i d'activitats propies del seu objectiu social de la empresa. l'EMPRESA queda expresament autoritzada per a el tractament, enmagatzament de dades i estudis de marketing amb l'objectiu de personalitzar les seves ofertes  al perfil individual de l'usuari. La cumplimentació del formulari inclos en la web o l'envíament de correos electrónics o altres  comunicacions a l'EMPRESA implica el consentiment expres del client, usuari o visitant a la inclusió dels seues dades de carácter personal en el  fitxer automatitzat de l'EMPRESA. El client, usuari o visitant pot exercir el seu dret de rectificació, cancelació i oposició , en compliment a la previsio de la Llei Orgánica 15/1999 de  Protecció de Datos de Carácter Personal , mitjançant l'envíament del formulari corresponent a l'adreça de correo electrónico info@floristeriafreesia.cat Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la. l'Empresa conservará les dades un cop finalitzada la relació comercial amb l'usuari per a compliment de  les obligacions legals necesaries. A la vegada que procedirá a la cancelació de les dades recollides quant deixin de ser necesaris per a la finalitat per a les  que van ser  recollides.

2. Recollida de dades
La recollida de dades de carácter personal es realitzará única i exclusivament amb el formulari disponible a la web y dels correus electrónics que els clients poden enviar a l'EMPRESA.

3. Seguretat de la informació
l'EMPRESA utilitza els sistemes i mesures  técniques i d'organitzacio al seu abast , previstes en la normativa de protecció de dades de carácter personal per a evitar la pérdua, mala utilitzacio, alteració, acces no autorizat i substracció de  dades de carácter personal facilitatss pel client, usuari o visitant. No obstant, el client, usuari o visitant a de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables. Totes les interaccions entre els clients, usuaris o visitants y l'EMPRESA es porten a terme sobre un servidor segur. El client, usuari o visitant utilitza el nostre servidor segur al cumplimentar un formulari o enviar correus electrónics.

4. Secret profesional
Les comunicacions privades entre  clients, usuaris o visitants i el personal de l'EMPRESA a través de www.
floristeriafreesia.cat i els seus mails  son confidencials entre ells . l'acces a aquesta informació es restringida mitjançant eines tecnológiques (contrasenya inclosa) i mitjançant estrictes controls interns. Totes les comunicacions privades entre l'EMPRESA i els clients/usuaris serán considerades com a confidencials. A mes, tambe tindrá la condició de confidencial la informació de cualsevol tipus que s'intercambien ambdues parts, la informació que ambdues parts acordin que tenen tal naturalesa y la informació sobre la informació confidencial. l'usuari i el personal de l'EMPRESA tenen l'acces al contingut dels missatges intercambiatas entre ells exclusivament a través de la web i el seu correu elctronic . ELs serveis técnics de l'EMPRESA  tenen acces a la informació de contacte i la data i hora de cada comunicació, en els seu cas,  Per motius de seguretat, l'EMPRESA elimina la informació transcorreguts 90 anys de la seva rebuda.o considerada innecesaria per l'EMPRESA INMEDIATAMENT DE REBUDA . Si el client, usuari o visitant desitja conservar una copia de la informació, haura d'imprimir-la i guardar-la pels seus propis mitjans.

5. Utilitzacio  de cookies
La página web de l'EMPRESA podrá utilitzar en qualsevolr moment "cookies" per a obtenir informació i realitzar análisis estadístics sobre la utilitzacio de la web, aíxi com   posibilitar el normal funcionamient d'alguns serveis. Les cookies que utiliza l'EMPRESA son anónimes iy en cap cas es refereixen a les dades personals de l'usuari a Internet, ni es pot accedir mitjançant les mateixes a les dades del disc dur de l'usuari. Les cookies de visites expiren als sis mesos de ser generades, podent ser eliminades del navegador per mitja de les funcions específiques d'eliminació de cookies que tenen avui en día els navegadors mes extesos. La página de l'EMPRESA que utilitza cookies es la de selecció de l'idioma, entre altres.  

 
6. Cesió de informació personal a tercers
l'EMPRESA no cedeix ni proporciona la informació personal dels seus clientes, usuarios o visitantes a tercers , fora del mateix Grup .

7. Aplicabilitat a altres llocs web
La página web de l'EMPRESA pot contenir enllços a altres llocs . S'ha de tindre en conte que l'EMPRESA no disposa de control ni acull responsabilitat  sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs  web.

8. Canvis en la Política de Seguretat i Protecció de Dades'
EMPRESA es reserva el dret  de modificar la seva política de seguretat i protecció de dades de forma discrecional, sempre d'acord a la legislació vigent a Catalunya  en materia de protecció de dades, sense necesitat de comunicar-ho als interesats .

9. Drets dels Usuaris
l'usuari podrá exercitar, respecte a les dades recollides en la forma prevista, els drets recollits segons la  Llei Orgánica 15/1999,  de Protección de Datos de Carácter Personal El client, usuari o visitant pot exercir el seu dret de rectificació, cancelació i oposició , en compliment a la previsio de la Llei Orgánica 15/1999 de  Protecció de Datos de Carácter Personal , mitjançant l'envíament del formulari corresponent a l'adreça de correo electrónico info@floristeriafreesia.cat Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. l'Empresa conservará les dades un cop finalitzada la relació comercial amb l'usuari per a compliment de  les obligacions legals necesaries. A la vegada que procedirá a la cancelació de les dades recollides quant deixin de ser necesaris per a la finalitat per a les  que van ser  recollides

l'usuari enten que acepta les condiciones descrites anteriorment  de forma clara, expresa e inequívoca en la Política de Protecció de dades precedent pulsand el botó ENVIAR DATOS / enviar dades  que ha ha en el  formularis de la WEB i/o per correu electronic.
..................................................................

Pàgina